سیگنال روز

سیگنال روز: USD/CAD

سیگنال روز: USD/CAD

USD / CAD اخیراً الگوی 30 دقیقه ای نمودار کف دو قلو را شکسته است - که قبلا توسط...

سیگنال روز: NZD/USD

سیگنال روز: NZD/USD

NZD/USD در داخل الگوی نمودار 15 دقیقه کانال صعودی که قبلا توسط چارت یار مشخص شده...

سیگنال روز: GBP/CAD

سیگنال روز: GBP/CAD

GBP / CAD در داخل الگوی نمودار 15 دقیقه کانال صعودی که قبلا توسط چارت یار مشخص شده...

سیگنال روز: CAD/JPY

سیگنال روز: CAD/JPY

CAD/JPY در الگوی نمودار 60 دقیقه ای مثلث که قبلاً توسط چارت یار مشخص شده بود، همچنان...

سیگنال روز: GBP/CHF

سیگنال روز: GBP/CHF

GBP / CHF در داخل الگوی نمودار 4 ساعته کنجه صعودی که قبلا توسط چارت یار مشخص شده...

سیگنال روز: USD/JPY

سیگنال روز: USD/JPY

USD/JPY در الگوی نمودار 60 دقیقه ای مثلث که قبلاً توسط چارت یار مشخص شده بود ، همچنان...

سیگنال روز: USD/CHF

سیگنال روز: USD/CHF

USD/CHF در الگوی نمودار 60 دقیقه ای سر و شانه برعکس که قبلاً توسط چارت یار مشخص...

سیگنال روز: GBP/CHF

سیگنال روز: GBP/CHF

GBP / CHF در الگوی نمودار 30 دقیقه ای مثلث که قبلاً توسط چارت یار مشخص شده بود ،...

سیگنال روز: AUD/JPY

سیگنال روز: AUD/JPY

AUD / JPY همچنان در حال افزایش در الگوی نمودار گُوِه صعودی 15 دقیقه ای است که قبلا...

سیگنال روز: NZD/USD

سیگنال روز: NZD/USD

NZD / USD پس از شکستن الگوی نمودار مثلث 15 دقیقه ای که قبلاً توسط چارت یار مشخص...

سیگنال روز: EUR/USD

سیگنال روز: EUR/USD

EUR / USD در داخل الگوی نمودار کانال صعودی روزانه که قبلاً توسط چارت یار مشخص شده...

سیگنال روز: USD/JPY

سیگنال روز: USD/JPY

USD / JPY همچنان در روند الگوی نمودار کانال چهار ساعته که قبلاً توسط چارت یار شناسایی...

سیگنال روز: EUR/CAD

سیگنال روز: EUR/CAD

انتظار می رود EUR / CAD در داخل این مثلث صعودی افزایش یابد

سیگنال روز: EUR/NZD

سیگنال روز: EUR/NZD

EUR / NZD همچنان در الگوی نمودار 30 دقیقه ای کانال نزولی که پیش از این توسط چارت...

سیگنال روز: USD/CHF

سیگنال روز: USD/CHF

USD / CHF پس از شکست زودهنگام مقاومت کلیدی 4 ساعته 0.8920 ، که قبلا توسط چارت یار...

سیگنال روز: AUD/JPY

سیگنال روز: AUD/JPY

AUD / JPY پس از شکستن سطح مقاومت 30 دقیقه ای که اخیرا شکسته شد (که قبلا توسط چارت...