شاخص بازار مسکن آمریکا ،(GMT+2) 16.00

در ساعت 1600 (GMT+2) ، اطلاعات مربوط به شاخص بازار مسکن از انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) برای ماه ژوئیه منتشر می شود. این شاخص براساس نظرسنجی از مدیران بنگاه های اقتصادی در بخش ساخت و ساز محاسبه می شود. برای تعیین چشم انداز ساخت و فروش خانه های تک خانواده در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود این شاخص از 81 به 83 واحد برسد.

شاخص بازار مسکن آمریکا ،(GMT+2) 16.00
در ساعت 1600 (GMT+2) ، اطلاعات مربوط به شاخص بازار مسکن از انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) برای ماه ژوئیه منتشر می شود. این شاخص براساس نظرسنجی از مدیران بنگاه های اقتصادی در بخش ساخت و ساز محاسبه می شود. برای تعیین چشم انداز ساخت و فروش خانه های تک خانواده در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود این شاخص از 81 به 83 واحد برسد.