تراز تجاری ژاپن ،(GMT+2) 01.50

در ساعت 0150 (GMT+2) در ژاپن ، اطلاعات مربوط به تراز تجاری ماه ژوئن منتشر می شود. این شاخص تفاوت بین میزان پرداخت کالاهای صادراتی و وارداتی را رفع می کند. افزایش ارزش برای پول ژاپن مثبت است. پیش بینی می شود موجودی مازاد باشد و به 460.0 ین برسد. اجرای پیش بینی ممکن است از واحد پول ژاپن پشتیبانی کند.

تراز تجاری ژاپن ،(GMT+2) 01.50
در ساعت 0150 (GMT+2) در ژاپن ، اطلاعات مربوط به تراز تجاری ماه ژوئن منتشر می شود. این شاخص تفاوت بین میزان پرداخت کالاهای صادراتی و وارداتی را رفع می کند. افزایش ارزش برای پول ژاپن مثبت است. پیش بینی می شود موجودی مازاد باشد و به 460.0 ین برسد. اجرای پیش بینی ممکن است از واحد پول ژاپن پشتیبانی کند.