آمار پروژه های مسکونی شروع شده آمریکا ،(GMT+2) 14.30

در ساعت 1430 (GMT+2) در ایالات متحده ، داده های ماه ژوئن در مورد تعداد ساخت و ساز خانه های جدید منتشر می شود. این شاخص تعداد خانه هایی را ثبت می کند که ساخت آنها در ماه گزارش آغاز شده و یکی از مهمترین شاخص های بازار ساخت و ساز آمریکاست. انتظار می رود این رقم از 1.572 میلیون واحد به 1.597 میلیون واحد برسد. تحقق پیش بینی ممکن است از واحد پول آمریکایی پشتیبانی کند.

آمار پروژه های مسکونی شروع شده آمریکا ،(GMT+2) 14.30
در ساعت 1430 (GMT+2) در ایالات متحده ، داده های ماه ژوئن در مورد تعداد ساخت و ساز خانه های جدید منتشر می شود. این شاخص تعداد خانه هایی را ثبت می کند که ساخت آنها در ماه گزارش آغاز شده و یکی از مهمترین شاخص های بازار ساخت و ساز آمریکاست. انتظار می رود این رقم از 1.572 میلیون واحد به 1.597 میلیون واحد برسد. تحقق پیش بینی ممکن است از واحد پول آمریکایی پشتیبانی کند.